Till innehåll på sidan

Vision och Värdegrund

Vi vill utveckla medvetna kompetenta elever som tar ansvar för sin framtid

- Vi bygger kunskap tillsammans
- Vi har beredskap för världen som arbetsplats
- Vi äger verktyg som ger frihet

Vi är en lärande organisation där vi lär av varandra, vågar pröva nya saker och göra misstag.

Vi stöttar alla elever mot utveckling och elever i behov av särskilt stöd ska få hjälp snabbare och mer effektivt än tidigare.

Vi ska förbereda eleverna för världen utanför skolan genom att öka kontakten med omvärlden.

Vi ska vara tydliga mot alla elever med våra förväntningar på dem. Det ska vara tydligt vilka kunskapskrav de ska uppnå och vilka förmågor de ska utveckla. Eleverna ska få kontinuerlig feedback på sitt lärande.

 

Vi vill att arbetsglädje, ömsesidig respekt och trygghet präglar hela skolmiljön. Vi menar att öppen, tydlig information till både personal, elever och vårdnadshavare är viktig för ett gott arbetsklimat.

Vi tänker att en helhetssyn på eleven främjar och stimulerar olika ingångar till lärande så att eleven på bästa sätt får utveckla olika färdigheter och verktyg till att formulera och uttrycka egna tankar och förmågor.

Det är viktigt med samarbete präglat av demokratiska värderingar inom skolan och med föräldrarna. Vi arbetar för att våra elever ska vara delaktiga i en hållbar utveckling och tänker att en inre hållbar utveckling är en förutsättning för detta.

Dela:
Kategorier: