Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Skolans rutiner

Bakgrund

Skolans skyldighet är att tillgodose elevernas rätt till utbildning enligt gällande riktlinjer och styrdokument. För att vi ska kunna fullgöra vårt utbildningsuppdrag ska eleverna vara i skolan enligt skolplikten.

Nuläge

Tyvärr har vi under de senaste åren i skolan vid allt fler tillfällen behövt ta ställning till vårdnadshavares önskemål om rekreationsresor/semester under läsåret. För den enskilde eleven blir det ett avbrott i studierna, viktiga undervisningsmoment missas och kontinuiteten går förlorad. I viss mån påverkas även hela gruppen. För att skolan ska kunna ta ansvar för att alla elever når målen ska eleverna vara närvarande i skolan. Även om eleven planerar att arbeta med skolarbete under ledigheten kan det innebära extra arbete för lärarna att ta fram materiel och tillse att eleven får information om vad eleven missat under sin ledighet. Vi vill därför ta ansvar för lärarnas arbetsmiljö och minska på arbetsbördan.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen 7 kap 17§ ska elev i grundskolan delta i verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Enligt skollagen 7 kap 18§ får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Enligt förarbetena till skollagen kan enskild angelägenhet vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Synnerliga skäl innebär att det är en situation utöver det vanliga och att det rör sig om undantagsfall.
Om vårdnadshavarna vill att deras barn är lediga utöver skolloven ska man anhålla om det i god tid (senast 10 dagar) före ledigheten. Ledighetsansökan erhålls på skolans expedition eller på vår hemsida. Vi är extra restriktiva med beviljande av ledigheter vid nationella prov.

Vi har förståelse för att det här innebär vissa besvär för er som vårdnadshavare. Vår tro är ändå att vi har en gemensam syn på att skolan är viktig

Kommunens informationssida om elevers ledighet

Blankett för ledighetsansökan (pdf, 515 kB, nytt fönster)

Kan också hämtas på elevexpeditionen

Inlämnas sedan ifylld till skolledningen.

Dela: