Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Arbetsuppgifter

Elevhälsa ersätter det tidigare begreppet elevvård och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Skolläkare och skolsköterska står för de medicinska. Elevhälsans fokus ska inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i bredare perspektiv även om det också ska vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Varje elev ska i de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Elevhälsans medicinska insatser:

Förebyggande hälsovård

• Erbjuda och genomföra årskursbundna hälsobesök och mellanliggande hälsokontroller
och medicinska bedömningar av resultaten.
Hälsosamtal åk 8 med hälsoenkät, undersökning av längd, vikt, rygg och syn samt bedömning av hälsotillstånd och utveckling.
Hälsouppgift från vårdnadshavare
• Ordinera och vaccinera enligt nationellt program
• Fokus på elever i behov av särskilt stöd och bevaka deras arbetsmiljö och skolsituation.
• Ingå i Elevhälsoteam
• Bedriva hälsofrämjande arbete av särskilt värde för skolans elever
• Öppen mottagning på bestämda tider dagligen samt inbokade besök
• Enklare sjukvårdsinsatser

Skolsköterska, Skolläkare

Skolsköterskan får ofta hänvisa till annan sjukvårdande instans. Det gäller skador på fritid eller sjukdom som behöver en medicinsk diagnos och bedömning av läkare.

Det går alltid bra att kontakta skolsköterskan för rådgivning eller tidsbokning på telefon eller via mail.

Skolläkaren har regelbunden mottagning på skolan och bokning sker via skolsköterskan.
Skolläkaren och skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt.

Skolkurator

Skolkurators arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja
enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers
hälsa, lärande och utveckling. Skolkurator har sträng sekretess

Exempel på arbetsuppgifter

• Hälsofrämjande och förebyggande insatser
• Skolsocial kartläggning/ utredning av enskild elev
• Flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
• Stödsamtal med enskild elev (MI-motiverande samtal, stödsamtal, bearbetande samtal. alla samtal kan leda till vidare insatser)
• Handledning och konsultation till skolpersonal
• Samverkan skola – socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri – habilitering eller med andra myndigheter för insatser kring enskild elev
• Samverkan med skolans personal i arbetet med skolans likabehandlingsplan
• Kris- och sorg hantering (KI)

Styrdokument för verksamheten:

• Socialstyrelsens riktlinjer
• Stadens ledningssystem för skolhälsovård
• HSL, Patientsäkerhetslagen
• Föreskrifter och riktlinjer gällande för hälso- och sjukvårdsverksamhet.
• Verksamhetschefen enl HSL 1997:8 är den som meddelar riktlinjer för verksamhetens medicinska innehåll

Plan mot diskriminering och kränkande behandling  (pdf, 175 kB, nytt fönster)

Elevhälsoteamets medlemmar:

Rektor: Christine Akalla 508 413 07
Skolsköterska:Ulrika Forss Töndel​. 508 412 95. Mobil: 076-124 12 95 
Skolkurator: Malin Faremo 508 412 93.  Mobil: 076-124 12 93
Studievägledare: Anny Svedin508 413 31. Mobil: 076-124 13 31
Specialpedagog: Eva Sonnevi. 076-12 91 525.

Dela: